logo

Центр надання адміністративних послуг у місті Рівному

Питання та відповіді

 

 • при оформлені паспорта громадянина України в термін 20 робочих днів – 504,00 грн.;
 • при оформлені паспорта громадянина України в термін 10 робочих днів – 874,00 грн.;
 • при оформлені паспорта громадянина України для виїзду за кордон в термін 20 робочих днів – 958,00грн.;
 • при оформлені паспорта громадянина України для виїзду за кордон в термін 7 робочих днів – 1598,00грн.

Примітка: у зв’язку із введденням в Україні воєнного стану існує ймовірність затримки в друці та доставці паспортних документів.

Це можливо, якщо під час подання заяви-анкети на оформлення закордонного паспорта дитині (у віці до 12 років) один з батьків визначить заявою у довільній формі другого з батьків або  іншу особу (іншого з батьків, опікунів, піклувальників, повнолітніх сина чи дочку, рідних (повнорідних та неповнорідних) сестру, брата, діда, бабу), який буде отримувати виготовлений закордонний паспорт.

Крім того, виготовлений паспорт для виїзду за кордон, оформлений  на ім’я особи, яка не досягла 12-річного віку, може бути виданий особі, уповноваженій на це законним представником на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку.

Паспорт для виїзду за кордон, оформлений особі у віці від 12 до 16 років, може бути виданий особі, уповноваженій на це законним представником на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку, ЗА УМОВИ ПРИСУТНОСТІ ОСОБИ, на ім’я якої оформлено паспорт для виїзду за кордон, оскільки під час видачі необхідно пройти процедуру верифікації.

Кожен громадянин України має право на отримання паспорта для виїзду за кордон. Такий паспорт може бути оформлений з народження.

Перевірити стан виготовлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон Ви може через мережу інтернет за допомогою онлайн сервісу Державної міграційної служби за посиланням: https://dmsu.gov.ua/services/docstate.html.

Реєстрація місця проживання за заявою особи може бути здійснена одночасно із зняттям з попереднього місця проживання.

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).
У разі реєстрації місця проживання батьків за однією адресою місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з батьками за письмовою заявою одного з них.

Видані компетентними органами іноземної держави документи, що подаються для реєстрації місця проживання, зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання засвідчуються в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Такі документи подаються з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально.

Реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку здійснюється виключно за наявності військово-облікового документу з відповідною відміткою про зняття з військового обліку або про перебування на військовому обліку за місцем проживання або перебування.

Зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіку та піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки та піклування.

Для державної реєстрації фізичної особи-підприємця необхідно мати при собі ідентифікаційний номер (у разі відсутності ідентифікаційного номера з причин відмови від коду з релігійних переконань – особа реєструється за серією та номером паспорта, в такому випадку в самому паспорті громадянина України має міститися відмітка про можливість здійснювати платежі за серією та номером паспорту) та документ що посвідчує особу (до прикладу паспорт громадянина України), на підставі цих документів державний реєстратор встановлює особу заявника. Після чого для державної реєстрації подається:

 • Заява щодо реєстрації фізичної особи-підприємця (форма 1) (заповнюється самостійно заявником);
 • Нотаріально посвідчена довіреність (оригінал або нотаріально засвідчена копія) – у разі подачі документів уповноваженою особою;
 • Заява про застосування спрощеної системи оподаткування (подається виключно за бажанням заявника);
 • Нотаріально засвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника чи органу опіки та піклування - для фізичної особи, яка досягла шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю, але не має повної цивільної дієздатності
 • Договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства - у разі державної реєстрації фізичної особи, яка самостійно або з членами сім’ї створює сімейне фермерське господарство відповідно до Закону України "Про фермерське господарство".

Державна реєстрація фізичної особи-підприємця проводиться безкоштовно. Протягом 24 годин в результаті заявник отримує виписку з єдиного державного реєстру з підписом та мокрою печаткою державного реєстратора.

При державній реєстрації змін до відомостей ТОВ вимоги нотаріального посвідчення справжності підписів поширюються на такі документи:

 • Протокол загальних зборів (Рішення учасника у разі якщо учасник володіє 100% статутного капіталу);
 • Установчий документ – статут ТОВ;
 • Заява про вступ до складу учасників ТОВ;
 • Заява про вихід зі складу учасників ТОВ;
 • Згода учасників товариства на вихід іншого учасника;
 • Акт приймання-передачі частини частки, або частки в цілому;
 • Нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента;
 • Вимога нотаріального засвідчення справжності підпису учасника під час прийняття ним рішень з питань діяльності юридичної особи та/або вимога нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є частка учасника у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, чи скасування такої вимоги.

Для державної реєстрації змін складу учасників подається заява встановленого зразка (форма 2), квитанція про оплату адміністративного збору (платіжне доручення з відміткою банку) та один з таких документів:

 • Акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства, у разі коли відбувся факт відчуження частки або частини частки;
 • Рішення загальних зборів учасників товариства про виключення учасника з товариства (у разі коли учасник протермінував формування своєї частки в статутному капіталі);
 • Заява про вступ до товариства, разом з таким документом подається доказ набуття права на спадщину або доказ правонаступництва (оригінал документа або його копія, вірність якої засвідчена нотаріально або тим, хто видав документ). Якщо відповідно до статуту товариства вимагається згода інших учасників на вступ до товариства, подається також така згода, справжність підписів на якій засвідчується нотаріально;
 • Заява про вихід з товариства, якщо відповідно до закону або статуту товариства вимагається згода інших учасників на вихід з товариства, подається також така згода, справжність підписів на якій засвідчується нотаріально;
 • Судове рішення, що набрало законної сили, про стягнення з (повернення з володіння) відповідача частки (частини частки) у статутному капіталі товариства.

Відповідно до пункту третього частини першої статті 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 №1952-IV заявник:

власник, інший правонабувач, сторона правочину, у яких виникло, перейшло чи припинилося речове право, або уповноважені ними особи - у разі подання документів для проведення державної реєстрації набуття, зміни або припинення права власності та інших речових прав;

орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, якими встановлено, змінено або припинено обтяження, особа, в інтересах якої встановлено, змінено або припинено обтяження, або уповноважені ними особи - у разі подання документів для проведення державної реєстрації набуття, зміни або припинення обтяження речових прав;

іпотекодержатель, особа, в інтересах якої встановлено, змінено або припинено іпотеку, або уповноважені ними особи - у разі подання документів для проведення державної реєстрації набуття, зміни або припинення іпотеки;

орган місцевого самоврядування - у разі взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;

особа, за якою закріплений особовий рахунок в погосподарській книзі відповідної сільської, селищної, міської ради, або уповноважена нею особа - у разі проведення державної реєстрації права власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, що були закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року та розташовані на територіях сільських, селищних, міських рад, якими відповідно до законодавства здійснювалося ведення погосподарського обліку;

приватний партнер (концесіонер) - у разі проведення державної реєстрації права державної або комунальної власності на нерухоме майно, речові права на яке виникли в результаті створення, та/або будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення), та/або управління (користування, експлуатація, технічне обслуговування) за договором, укладеним в рамках здійснення державно-приватного партнерства, у тому числі концесійним договором;

суб’єкт переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення, який передав таке право іншій особі, - у разі державної реєстрації переходу переважного права на купівлю земельної ділянки;

організація водокористувачів, інший власник меліоративної мережі, власник складової частини меліоративної мережі - у разі подання документів для державної реєстрації речового права на меліоративну мережу (складові частини меліоративної мережі).

Відповідно до абзацу першого частини першої статті 20 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 №1952-IV заява на проведення реєстраційних дій подається заявником у паперовій формі, а у випадках, передбачених законодавством, - в електронній формі разом з оригіналами документів, необхідних для проведення реєстраційних дій, чи їх копіями, засвідченими державними органами, органами місцевого самоврядування (якщо оригінали таких документів відповідно до законодавства залишаються у справах державних органів, органів місцевого самоврядування).

Перелік документів визначається статтею 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 №1952-IV та Порядком державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 25 грудня 2015 року №1127.

Звертаємо Вашу увагу, що попередня консультація у держаного реєстратора дає можливість сформувати повний і вичерпний перелік документів необхідних для проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє.

Відповідно до статті 244 Цивільного кодексу України довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій особі.

Відповідно до частини 1, 2 статті 245 Цивільного кодексу України форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин. Довіреність, що видається у порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню.

Відповідно до статті 246 Цивільного кодексу України довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреності, що видаються юридичними особами, не вимагають нотаріального посвідчення, оскільки вони посвідчуються безпосередньо організацією.

Довіреність фізичної особи, фізичної особи – підприємця повинна бути посвідчена нотаріально.

Нотаріуси посвідчують довіреності, складені від імені фізичної особи або юридичної особи, на ім’я однієї або кількох осіб з чітко визначеними юридичними діями, (подання, підписання та отримання відповідних документів, здійснення тих чи інших дій, тощо).

Довіреність повинна мати всі необхідні реквізити: місце і да¬ту складання (підписання), строк дії (прописом), прізвище, ім’я, по батькові довірителя та довіреної особи (повну назву юридичної особи), місце проживання (місцезнаходження юридичної особи) пред¬ставника та особи, яку представляють, а за необхідності – займану поса¬ду, коло повноважень.

Відповідно до статті 247 Цивільного кодексу України строк довіреності встановлюється у довіреності. Строк дії довіреності зазначається словами та визначається роками, місяцями, тижнями, днями і не може бути визначений настанням будь-якої події. Якщо строк довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення її дії. Строк довіреності, виданої в порядку передоручення, не може перевищувати строку основної довіреності, на підставі якої вона видана. Довіреність, у якій не вказана дата її вчинення, є нікчемною.

Зразок довіреності

Контакти

Графік роботи

Слідкуйте за нами тут:
Напишіть нам
dznap@rivnerada.gov.ua