Положення про Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради

 

 

РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

(29 сесія, 6 скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

8 листопада 2013 року                                                                                    № 3507

 

 

Про затвердження Положення

про Управління забезпечення

надання адміністративних послуг

Рівненської міської ради

 

 

 

Відповідно до статті 26, статті 27, статті 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись статтею 12 Закону України "Про адміністративні послуги", Рівненська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради (додається).
 2. Доручити виконавчому комітету Рівненської міської ради:

1) Затвердити перелік адміністративних послуг виконавчих органів Рівненської міської ради, що надаються через Центр надання адміністративних послуг.

2) Затвердити Положення та Регламент Центру надання адміністра-тивних послуг у місті Рівному.

 1. Вважати такими, що втратили чинність рішення Рівненської міської ради від 02.07.2009 № 2646 "Про затвердження Положення про роботу відділу Єдиний дозвільний офіс у місті Рівному", рішення Рівненської міської ради від 26.04.2012 № 1899 "Про утворення відділу "Центр надання адміністративних послуг Рівненської міської ради" та затвердження його Положення".
 2. Контроль за виконанням цього рішення доручити всім постійним комісіям Рівненської міської ради та секретарю міської ради А. Грещуку, а організацію його виконання – заступнику міського голови С. Васильчуку та Управлінню забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради.

 

 

 

Міський голова                                                                                      В. Хомко

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської міської ради

від 08.11.2013 № 3507

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради (надалі – Управління) є виконавчим органом Рівненської міської ради і утворюється відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про адміністративні послуги", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" для виконання власних (самоврядних) повноважень, віднесених до відання виконавчих органів Рівненської міської ради та делегованих державою повноважень з організаційного забезпечення надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через Центр надання адміністративних послуг.
 2. Управління підзвітне і підконтрольне Рівненській міській раді, виконавчому комітету, безпосередньо підпорядковується міському голові, з організаційної діяльності – заступнику міського голови згідно з розподілом обов’язків між керівними працівниками міськвиконкому.
 3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, рішеннями Рівненської міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.
 4. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штамп та бланк Управління.
 5. Посадові особи Управління призначаються на посади та звільняються з посад міським головою у порядку та відповідно до вимог законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про адміністративні послуги", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".
 6. Фінансування видатків Управління здійснюється за рахунок коштів бюджету міста відповідно до затвердженого кошторису видатків.
 7. Реорганізація або ліквідація Управління здійснюються за рішенням Рівненської міської ради.
 8. Місцезнаходження Управління: 33028, м. Рівне, майдан Просвіти, 2.

 

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ

 1. Забезпечення реалізації державної політики щодо дозвільної системи у сфері господарської діяльності.
 2. Реалізація державної політики у сфері надання адміністративних послуг.
 3. Виконання делегованих державою повноважень з організаційного забезпечення надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через Центр надання адміністративних послуг.
 4. Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень.
 5. Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.
 6. Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.
 7. Забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.
 8. Вжиття заходів для реалізації якісного обслуговування суб’єктів звернень працівниками Центру надання адміністративних послуг.
 9. Проведення роботи, пов’язаної із підвищенням рівня правових знань працівників виконавчих органів міської ради, сприяння вивченню чинного законодавства, надання консультацій з правових питань.
 10. Здійснення розгляду звернень громадян та прийому громадян з питань, що відносяться до компетенції Управління.
 11. Здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг у місті Рівному.
 12. Керівництво та відповідальність за організацію діяльності Центру надання адміністративних послуг.

 

ІІІ. ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ

ВІДПОВІДНО ДО ПОКЛАДЕНИХ ЗАВДАНЬ

 1. Забезпечує поширення інформації про порядок надання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру, що належать до адміністративних послуг.
 2. Приймає та реєструє звернення громадян та суб’єктів господарювання щодо надання адміністративних послуг, забезпечує суб’єктів звернень бланками заяв/клопотань, надає допомогу при їх заповненні.
 3. Видає оформлені місцевими дозвільними органами документи дозвільного характеру, що належать до адміністративних послуг.
 4. Забезпечує взаємодію та документообіг між місцевими дозвільними органами та їх представниками в Центрі надання адміністративних послуг, щодо видачі документів дозвільного характеру, що належать до адміністративних послуг.
 5. Забезпечує проведення представниками місцевих дозвільних органів спільного обстеження об'єкта.
 6. Контролює додержання посадовими особами місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру, що належать до адміністративних послуг.
 7. Бере участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру, що належать до адміністративних послуг.
 8. Веде в мережі Інтернет веб-сторінку, що містить інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру, що належать до адміністративних послуг.
 9. Забезпечує ведення документообігу та обліку звернень суб'єктів господарювання.
 10. Формує та веде реєстр документів дозвільного характеру, що належать до адміністративних послуг в порядку, установленому уповноваженим органом.
 11. Забезпечує видачу довідок з реєстру документів дозвільного характеру, що належать до адміністративних послуг.
 12. Готує проекти рішень Рівненської міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, з питань, що входять до компетенції Управління та діяльності Центру надання адміністративних послуг.
 13. Сприяє висвітленню у засобах масової інформації питань, що входять до компетенції Управління та роботи Центру надання адміністративних послуг.
 14. Розглядає в установленому порядку звернення громадян та суб’єктів господарювання, установ та організацій.
 15. Забезпечує у встановленому законодавством порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої воно є.
 16. Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів.
 17. Забезпечує у межах своїх повноважень дотримання вимог чинного законодавства.
 18. Здійснює інші передбачені законодавством повноваження.

 

ІV. ПРАВА УПРАВЛІННЯ

 1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших виконавчих органів Рівненської міської ради, органів виконавчої влади, місцевих дозвільних органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Управління завдань.
 2. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій та іншими технічними засобами.
 3. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції Управління.
 4. Аналізувати звернення громадян і суб’єктів господарювання та вживати заходів щодо оптимізації і спрощення процедур надання адміністративних послуг.
 5. Інформувати суб’єктів звернення про результати розгляду їх заяв/клопотань та прийняті рішення.
 6. Інформувати міського голову, його заступників про будь-які порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг, що допускаються виконавчими органами Рівненської міської ради (їх посадовими особами).
 7. Брати участь у пленарних засіданнях сесій Рівненської міської ради, засіданнях постійних комісій Рівненської міської ради та комісій Рівненського виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених Рівненською міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

 

V. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ

 1. До складу Управління можуть входити відділи та сектори.
 2. Управління включає до свого складу адміністраторів, державних адміністраторів, статус та обсяг повноважень яких визначаються законами України "Про адміністративні послуги" та "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", а також інші структурні підрозділи для виконання встановленого обсягу завдань та повноважень у сфері надання адміністративних послуг.
 3. Державні адміністратори здійснюють свої повноваження в межах відповідного структурного підрозділу (відділу) Управління у відповідному приміщенні Центру надання адміністративних послуг.
 4. Положення про структурні підрозділи затверджуються керівником Управління за погодженням із заступником міського голови відповідно до розподілу обов’язків між керівними працівниками міськвиконкому та на підставі цього Положення.
 5. Штатний розпис Управління затверджується міським головою у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених Рівненською міською радою.
 6. Посадові особи Управління призначаються на посади та звільняються з посад міським головою у порядку та відповідно до вимог законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про адміністративні послуги", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".
 7. Державні адміністратори призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою у встановленому законодавством порядку за погодженням з уповноваженим органом з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності.
 8. Посадові обов’язки та повноваження працівників Управління визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються керівником Управління за погодженням із заступником міського голови відповідно до розподілу обов’язків між керівними працівниками міськвиконкому.

 

VI. КЕРІВНИЦТВО УПРАВЛІННЯМ

 1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою у порядку встановленому чинним законодавством.
 2. Начальник Управління:

1) Здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у ньому, може виконувати функції адміністратора.

2) Затверджує положення про структурні підрозділи Управління, посадові інструкції працівників Управління та розподіляє обов’язки між ними.

3) Планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи.

4) Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління.

5) Представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими виконавчими органами Рівненської міської ради, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями.

6) Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

7) Подає на затвердження міського голови проекти кошторису та штатного розпису Управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

8) Розпоряджається коштами у межах затвердженого міським головою кошторису Управління.

9) Здійснює добір кадрів.

10) Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників Управління.

11)  Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління.

12) Забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

13) Вносить пропозиції щодо планування та передбачення коштів у міському бюджеті на виконання повноважень Управління, виконання міських, обласних та загальнодержавних програм у сфері надання адміністративних послуг.

14) Здійснює інші повноваження, визначені законом.

15) У випадку відсутності начальника Управління його повноваження покладаються на заступника.

 

 

Секретар міської ради                                                                            А. Грещук

Приходьте до нас 33028, м. Рівне, майдан Просвіти, 2

Понеділок, Середа, Четвер: з 9.00 до 18.00
Вівторок: з 9.00 до 20.00
П’ятниця, Субота: з 9.00 до 16.00
Вихідні дні: неділя, святкові та неробочі дні.

Напишіть нам cnap.rivne@ukr.net
Єдиний багатоканальний номер (0362) 43-00-43