logo

Центр надання адміністративних послуг у місті Рівному

Договір інформаційної взаємодії щодо підключення до Реєстру Рівненської міської територіальної громади

 

ДОГОВІР

інформаційної взаємодії

ДОГОВІР

про підключення до Реєстру Рівненської міської територіальної громади (редакція від 10.04.2023)

 

м. Рівне

1. СТОРОНИ ДОГОВОРУ

Департамент цифрової трансформації та забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради (далі - Адміністратор реєстру), в особі директора департаменту Євгенії КУРСИК, яка діє на підставі положення, з однієї сторони, та

Особа, що приєдналася до зазначеного Договору, шляхом надання Адміністратору реєстру Заяви про приєднання до умов цього Договору (далі- Учасник), з іншої сторони,

разом іменовані Сторони, а кожна окремо Сторона,

уклали цей Договір взаємодії про підключення до Реєстру Рівненської міської територіальної громади (далі – Договір) про таке:2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір є договором приєднання в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України і може бути укладений лише шляхом приєднання Учасника до всіх його умов в цілому, шляхом подання Адміністратору реєстру Заяви про приєднання до цього Договору (Додаток №1 до Договору), в порядку передбаченому цим Договором.

1.2 Терміни в цьому Договорі вживаються у значеннях, наведених в Законах України «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про телекомунікації», «Про захист персональних даних», «Про електронні довірчі послуги», «Про адміністративні послуги», «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні» та у Положенні про Реєстр Рівненської міської територіальної громади, затвердженому рішенням виконавчого комітету Рівненської міської ради від 23.06.2021 №53-р.

Даний перелік законодавства не є вичерпним. Вимоги законодавства України, нормативно-правових та нормативних актів, що стосуються мети, призначення та цілей цього Договору можуть бути уточнені.

Інші поняття і терміни вживаються в цьому Договорі в значеннях, визначених чинним законодавством України.

1.3 Адміністратор реєстру, з метою ознайомлення Учасника зі змінами в даному Договорі, оприлюднює зміни до Договору таким шляхом:

1.3.1. розміщення Договору та додатків до цього Договору в новій редакції на офіційному вебсайті Адміністратор реєстру за посиланням 

https://www.cnaprv.gov.ua/;

1.3.2. з одночасною E-mail розсилкою на адресуУчасника, вказану останнім у Заяві про приєднання до цього Договору (Додаток №1 до Договору). Моментом ознайомлення учасника з оприлюдненою інформацією вважається момент, з якого інформація отримала вигляд доступної для Учасника відповідно до умов цього Договору. Актуальна чинна редакція Договору знаходиться на веб-сайті Адміністратор реєстру за адресою  https://www.cnaprv.gov.ua/.

 

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За умовами цього Договору та на підставі Заяви про приєднання до цього Договору (Додаток №1 до Договору), Учасник підключається до Реєстру Рівненської міської територіальної громади (далі – Реєстр громади), а Адміністратор реєстру надає доступ до інформаційно-телекомунікаційної системи, за допомогою якої здійснюється ведення Реєстру громади, для реалізації встановленої чинним законодавством можливості перегляду в електронному вигляді інформації про осіб, які зареєстровані або були зареєстровані в межах Рівненської міської територіальної громади.

2.2 Заява про приєднання до цього Договору (Додаток №1 до Договору) може бути подана виключно у разі наявності підстав, передбачених для надання доступу до Реєстру громади, які визначені у Положенні про Реєстр Рівненської міської територіальної громади, затвердженому рішенням виконавчого комітету Рівненської міської ради від 23.06.2021 №53-р, а саме:

2.2.1 на підставі рішення виконавчого комітету Рівненської міської ради про надання доступу до Реєстру громади;

2.2.2 якщо Учасник вже мав доступ до Реєстру громади до 2021 року на підставі Договору про електронний документообіг (такими учасниками можуть бути комунальні установи, які забезпечують мешканців громади житлово-комунальними послугами);

2.2.3 у випадках, передбачених постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад» від 07.02.2022 № 265;

2.2.4 виконавчим органам Рівненської міської ради.

4. ОСОБЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО РЕЄСТРУ

4.1 У відповідності до п.7 та п. 8 Розділу 2 Положення про Реєстр Рівненської міської територіальної громади, затвердженого рішенням виконавчого комітету Рівненської міської ради від 23.06.2021 №53-р, Адміністратор реєстру присвоює Учаснику певну групу користувача Реєстру громади, в залежності від якої Учасники матимуть різні повноваження та права щодо перегляду інформації, що міститься в Реєстрі громади.

Групи користувачів, які може бути присвоєно Учаснику цього Договору:

  • комунальні установи, які забезпечують мешканців громади житлово-комунальними послугами;

  • органи статистики;

  • нотаріуси, які вчиняють нотаріальні дії щодо нерухомого майна, розташованого в межах Рівненської міської територіальної громади;

  • комунальні соціальні заклади;

  • виконавчі органи Рівненської міської ради.

У разі необхідності, можуть створюватися додаткові групи користувачі.

4.2 Повноваження та права щодо перегляду інформації, що міститься в Реєстрі громади визначаються Департаментом цифрової трансформації та забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської рад, як Розпорядником Реєстру громади, у значенні визначеному п. 4 Порядку створення, ведення та адміністрування реєстрів територіальних громад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад» від 07.02.2022 № 265, на підставі повноважень Учасників визначених чинним законодавством України та з метою належного захисту персональних даних мешканців громади.

4.3 Технічні вимоги до Учасника, які передбачені для роботи з інформаційно-телекомунікаційною системою, за допомогою якої здійснюється ведення Реєстру громади, визначені у Додатку №2 до Договору. Учасник самостійно та за власний кошт налаштовує своє робоче місце у відповідності до цих вимог, згідно інструкції наданої Адміністратором реєстру (Додаток №3 до Договору).

4.4 Разом із Заявою про приєднання до цього Договору (Додаток №1 до Договору) Учасник надсилає Адміністратору реєстру сертифікат відповідності ключа за типом використання «цифровий підпис, неспростовність», до захищеного носія за допомогою якого буде здійснюватися вхід до Реєстру громади (інструкція щодо пошуку сертифікату відображена у Додатку №3 до Договору).

4.5 Заява про приєднання до цього Договору (Додаток №1 до Договору) подається Учасником:

4.5.1 шляхом направлення скан-копії підписаної заяви разом із сертифікатом, передбаченим пунктом 4.4 цього Договору, на електронну пошту Адміністратора реєстру cnap.rivne.RTG@gmail.com;

4.5.2 з одночасним надсиланням документів (окрім вищезгаданого сертифікату) поштовим відправленням на адресу Департаменту цифрової трансформації та забезпесення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради: майдан Просвіти 2, м. Рівне, 33028.

4.6 Розгляд Заяви про приєднання до цього Договору здійснюється Адміністратором реєстру та Розпорядником реєстру протягом 5-ти робочих днів, з моменту отримання поштового відправлення. За результатами розгляду заяви Адміністратор реєстру повідомляє Учасника про надання доступу до Реєстру громади або про відмову у наданні такого доступу, за допомогою засобів комунікації, зазначених Учасником у Заяві про приєднання до Договору. У разі виявлення у Заяві про приєднання до Договору помилок, Адміністратор повідомляє про це Учасника (термін для виправлення недоліків обговорюється Сторонами за спільною згодою).

4.7 У разі надання Учаснику доступу до Реєстру громади, Адміністратор реєстру за допомогою засобів комунікації, зазначених Учасником у Заяві про приєднання до Договору, надсилає програмне забезпечення для встановлення захищеного каналу зв’язку між персональним комп’ютером Учасника та Реєстром громади. Також, отримати відповідне програмне забезпечення можливо шляхом запису відповідних файлів на флеш-накопичувач Учасника безпосередньо в Адміністратора реєстру.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Сторони, при виконанні умов цього Договору та роботі з Реєстром громади, зобов’язані керуватись та дотримуватись вимог Законів України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про захист персональних даних», «Про електронні довірчі послуги» та інших нормативно- правових актів України, у тому числі, які регулюють відносини щодо функціонування реєстрів територіальних громад.

5.2 Отримуючи доступ до Реєстру громади, шляхом укладання цього Договору, Учасник зобов’язується дотримуватись таких вимог і правил:

5.2.1. забезпечувати при підключенні до інформаційно-телекомунікаційної системи, за допомогою якої здійснюється ведення Реєстру громади, послідовність дій, передбачених інструкцією (Додаток №3 до Договору);

5.2.2. інформувати фізичних осіб, які звертаються до Учасника про можливість використання інформації, яка міститься в Реєстрі громади, з метою спрощення процедури отримання мешканцями громади відомостей про реєстрацію/декларування та зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) та кількісний облік осіб, які зареєстрували/задекларували своє місце проживання в житлових приміщеннях на території громади. Учасник не має права встановлювати/вимагати/приймати від мешканців громади плату за використання та пошук інформації, яка міститься у Реєстрі громади;

5.2.3. використовувати дані, які містяться в Реєстрі громади виключно з метою передбаченою чинним законодавством та за згодою фізичної особи, на обробку її персональних даних у порядку, передбаченому чинним законодавством;

5.2.4. використовувати при взаємодії з Реєстром громади виключно передбачені чинним законодавством України засоби, які забезпечують безпечний доступ до інформаційно-телекомунікаційних систем;

5.2.5. дотримуватись вимог нормативно-правових, нормативних актів та інших передбачених чинним законодавством документів, що встановлюють порядок функціонування реєстрів територіальних громад, в межах повноважень визначених цим Договором та чинним законодавством;

5.2.6. здійснювати актуалізацію (оновлення) відповідних даних (у тому числі про себе та працівників, яким надано доступ до Реєстру громади) відразу ж (але не пізніше 7 робочих днів) після запровадження таких змін шляхом повідомлення про це Адміністратора реєстру письмовим повідомленням у довільній формі;

5.2.7. негайно інформувати Адміністратора реєстру про будь-яку проблему (помилку), пов'язану з користуванням Реєстром громади та/або яка виникла у процесі такого користування, а також про обставини за яких така проблема (помилка) виникла і про наслідки, яких можуть зазнати Сторони у зв’язку із цим;

5.2.8. негайно інформувати Адміністратора реєстру про будь-який інцидент щодо: безпеки Реєстру громади; функціонування Реєстру громади, їх взаємодії та/або про безпосередню загрозу виникнення такого інциденту;

5.2.9. надавати на письмову вимогу Адміністратора реєстру необхідну інформацію для оцінки рівня захисту Реєстру громади, інформацію про правила безпеки та опис застосування впроваджених заходів;

5.2.10. виконувати рекомендації Адміністратора реєстру щодо порядку користування Реєстром громади та експлуатації підключення.

 

5.3 Учасник має право:

5.3.1. вимагати від Адміністратора реєстру підключення до Реєстру громади, відповідно до вимог та умов, визначених у цьому Договорі;

5.3.2. цілодобового доступу до Реєстру громади;

5.3.3. звертатися із заявами в довільній формі про тимчасове або повне припинення підключення до Реєстру громади, а також з будь-яких інших організаційних питань, що стосуються виконання умов Договору, за допомогою доступних засобів комунікації;

5.3.4. вимагати від Адміністратора реєстру виконання зобов’язань за цим Договором;

5.3.5.одержувати від Адміністратора реєстру необхідні роз’яснення щодо порядку роботи із Реєстром громади.

 

5.4. Адміністратор реєстру зобов’язується:

5.4.1. забезпечити Учаснику можливість здійснити попереднє тестування Реєстру громади;

5.4.2. надавати консультативну допомогу Учаснику щодо роботи із Реєстром громади засобами електронного та телефонного зв’язку.5.5. Адміністратор реєстру має право:

5.5.1. направляти Учаснику письмові/електронні повідомлення з питань, що стосуються роботи Реєстру громади. При цьому, електронні повідомлення Адміністратора реєстру, які направляються Учаснику та/або повідомлення, що розміщуються на офіційному веб-сайті Адміністратора реєстру, за статусом прирівнюються до офіційних письмових повідомлень та обов’язково приймаються до уваги Учасником;

5.5.2.вимагати від Учасника належного виконання зобов’язань за цим Договором;

5.5.3. негайно припинити дію Договору, обмежити будь-які права Учасника передбачені Договором, та/або надати строк для усунення недоліків, розірвати Договір якщо Учасник:

- порушує умови Договору або вимоги чинного законодавства України, які регулюють відповідні правовідносини, особливо у частині захисту персональних даних;

- надав Адміністратору реєстру недостовірні або неповні дані;

- втратив право на використання (доступ) до відомостей Реєстру громади.

5.5.4.припинити дію Договору через неможливість його виконання, сповістивши про це Учасника за 10 календарних днів, у випадках:

- внесення змін до нормативно-правових актів, якими врегульовано порядок функціонування Реєстру громади;

- прийняття, відповідно до вимог законодавства, рішення про припинення функціонування Реєстру громади

- в інших випадках у разі наявності обґрунтованих підстав.6. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ УЧАСНИКОМ

6.1. Учасник зобов’язується дотримуватися таких вимог щодо обробки персональних даних осіб, відомості про яких внесені до Реєстру громади:

6.1.1. здійснювати обробку персональних даних у законний, правомірний, прозорий спосіб і за наявністю належних підстав для їх обробки;

6.1.2. збирати персональні дані лише для визначеної, чіткої і законної мети і в подальшому не обробляти у спосіб, що є несумісними з такою метою;

6.1.3. обмежити обробку персональних даних мірою необхідності в них з огляду на мету обробки;

6.1.4. зберігати персональні дані в формі, що дозволяє ідентифікацію суб’єкта персональних даних не довше ніж це є необхідним для мети їхньої обробки;

6.1.5. здійснювати обробку в спосіб, що забезпечує належну безпеку персональних даних, у тому числі, захист проти несанкціонованої чи незаконної обробки та проти ненавмисної втрати, знищення чи завдання шкоди, із застосуванням технічних і організаційних інструментів;

6.1.6. дозволити доступ до персональних даних лише тим особам, які взяли на себе обов’язок збереження конфіденційної інформації;

6.1.7. вжити інші організаційні та технічні заходи для забезпечення належного захисту персональних даних, серед іншого, проводити регулярні навчання для уповноважених Учасником на обробку персональних даних користувачів, щодо захисту персональних даних в Реєстрі громади;

6.1.8. без необґрунтованої затримки, але не пізніше ніж протягом 2 (двох) годин повідомити Адміністратора реєстру про будь-яку несанкціоновану або незаконну обробку, ненавмисну втрату, знищення або передачу персональних даних та надати повну інформацію про такий інцидент, а також заходи, що було вжито для реагування на інцидент.

6.2. Учасник зобов’язаний співпрацювати з Адміністатором реєстру в питаннях захисту персональних даних і, без необґрунтованої затримки, надавати інформацію та документи, що необхідні для підтвердження дотримання зобов’язань Учасника, встановлених в розділі 6 Договору.

 

7. УМОВИ МЕДІА СПІВПРАЦІ

7.1.    Учасник може оприлюднювати інформацію (проводити медіакомунікації, робити публікації, розміщувати інформацію на веб-ресурсах тощо) про підключення до Реєстру громади тільки за умови попереднього погодження такого оприлюднення з Адміністратором Реєстру.

7.2.    Інформація, що потребує попереднього погодження з Адміністатором реєстру:

-         матеріали (тексти, зображення та інший контент);

-         місце розміщення таких матеріалів;

-         запланована дата розміщення.

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору у відповідності до цього Договору та вимог чинного законодавства України.

8.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

8.3. Учасник несе відповідальність за неналежний захист персональних даних, які були зібрані ним під час роботи у Реєстрі громади та обробку персональних даних, які стали доступні йому у зв’язку із укладенням цього Договору, без згоди суб’єкта персональних або у випадках не передбачених чинним законодавством.

8.4. Адміністратор реєстру не несе відповідальності за якість та надійність роботи телекомунікаційних мереж, які використовує Учасник під час роботи у Реєстрі громади, а також за придатність цих мереж для передачі даних; за якість обладнання, яке використовує Учасник під час роботи у Реєстрі громади; за збої у роботі комп’ютерної техніки Учасника.

8.5. Сторони несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації, яка стала їм відома у зв’язку з укладенням цього Договору, згідно із законодавством України.

8.6. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за Договором, якщо таке невиконання викликане дією непереборної сили («форс-мажор») надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин. До них, у т.ч. віднесені, масові заворушення, рішення органів державної влади, стихійні лиха, пожежі, катастрофи, перебої в електроживленні, глобальні перебої в роботі українських і міжнародних сегментів мережі Інтернет, збої систем маршрутизації, збої в розподіленої системі доменних імен, збої, викликані хакерськими і DDOS-атаками тощо.

 

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей, Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

 

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

10.1. Договір набуває чинності з моменту прийняття Адміністратором реєстру належним чином заповненої Учасником Заяви про приєднання до цього Договору (Додаток 1 до Договору) та переданої Адміністратору реєстру у визначеному порядку.

10.2. Даний Договір діє до 31 грудня 2021 року (включно). Дія Договору автоматично продовжується на кожний наступний календарний рік, якщо за 15 днів до його закінчення від Сторін не надійде звернення про його розірвання.

10.3. Дія цього Договору достроково припиняється:

10.3.1. за взаємною згодою Сторін;

10.3.2. за рішенням суду, що набрало чинності;

10.3.3. Адміністратором реєстру у разі невиконання Учасником своїх зобов’язань за цим Договором; порушення Учасником умов цього Договору; порушення Учасником вимог чинного законодавства щодо роботи із реєстрами територіальної громади; недотримання Учасником нормативно-правових актів у сфері захисту персональних даних.

10.3.4. з ініціативи однієї із Сторін з обов’язковим попередженням іншої Сторони у письмовій формі не пізніше, як за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до планової дати розірвання Договору;

10.3.5. з інших підстав, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.

10.4. Учасник має право достроково припинити дію Договору у випадку, якщо він не погоджується зі змінами його умов, що вносяться в порядку, визначеному розділом 11 цього Договору. Учасник протягом 7 (семи) робочих днів з дня оприлюднення Адміністратором реєстру інформації про зміни умов Договору та отримання E-mail розсилки про такі зміни згідно з пунктом 1.3 Договору, має направити Адміністратору реєстру повідомлення про припинення Договору у письмовій формі (у тому числі в електронній формі на електронну адресу cnap.rivne.RTG@gmail.com. Дія Договору, в такому випадку, вважається припиненою з дня набрання чинності відповідних змін до Договору. З дня припинення дії Договору у порядку, визначеному цим пунктом, Учасник зобов’язаний припинити доступ усіх користувачів до Реєстру громади.

У разі, якщо Учасник після отримання повідомлення про внесння змін до Договору продовжує роботу у Реєстрі громади, це означає його повну згоду з усіма умовами цього Договору, в тому числі, внесеними до нього змінами, незалежно від часу початку такої взаємодії.

 

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

11.1. Адміністратор реєстру вправі в односторонньому порядку вносить зміни в даний Договір, у тому числі шляхом затвердження нової редакції Договору, за умови оприлюднення інформації про зміни в порядку, передбаченому п. 1.3 Договору.

11.2. Зміни до Договору набувають чинності з наступного дня після спливу 7 (семи) робочих днів з дати оприлюднення Адміністратором реєстру інформації про ці зміни та направлення Учаснику E-mail розсилки про зміни, згідно з пунктом 1.3 Договору, або з дати набрання змінами чинності, якщо така дата зазначена в оприлюдненій інформації, але не раніше 3 (трьох) робочих днів з дати оприлюднення такої інформації.

11.3. Адміністратор реєстру не несе будь-якої відповідальності у випадку, коли інформація про зміну Договору, що оприлюднена в порядку та у строки, встановлені цим Договором, не була отримана та/або вивчена та/або правильно зрозуміла Учаснику.

11.4. Будь-які зміни Договору з моменту набрання ним чинності поширюються на всіх осіб, що приєдналися до Договору, у тому числі, на тих, що приєдналися до Договору раніше дати набрання чинності змін до Договору.

 

12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Невід’ємною частиною цього Договору є:

  • Додаток 1 бланк заяви про приєднання до Договору, форма 1-А для нотаріусів, форма 1-Б для юридичних осіб;

  • Додаток 2 технічні вимоги;

  • Додаток 3 інструкція про порядок підключення до Реєстру громади;

  • та усі інші додатки, які в подальшому будуть внесені до цього Договору.

 

13. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Адміністратор Реєстру

Департамент цифрової трансформації та забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради

Учасник:

Місцезнаходження: майдан Просвіти , 2, м. Рівне, 33028

код ЄДРПОУ 39111404

тел.: 0362 40-00-43

E-mail:

cnap.rivne.RTG@gmail.com.

Реквізити зазначаються у Заяві про приєднання до умов цього Договору

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакти

Графік роботи

Слідкуйте за нами тут:
Напишіть нам
dznap@rivnerada.gov.ua